Mitin de Alternativa Galega de Esquerdas

Mañá venres ás 20:30 celebrarase no Hotel Mogay o mitin en pre-campaña de Alternativa Galega de Esquerdas no cal estarán presentes Xosé Manuel Beiras, cabeza de lista de AGE na provincia da Coruña, Paula Vázquez Verao, María Casar e Ildefonso Piñeiro. Agardamos vervos a todos alí!

 

Presentación candidatura Alternativa Galega de Esquerdas

Hoxe, xoves, ás 16:00 horas, presentación da candidatura de Alternativa Galega de Esquerda en Monforte de Lemos, no local de Anova, situado na Calexa (R/ Abelardo Baanante), nº 3. Coa presenza de candidatos e candidatas da comarca: Alfonso Piñeiro, Paula Vázquez Verao, Fernando Rodríguez López, Emma Rodríguez Blanco, Amaro Rodríguez Carretero… Estades todos convidados!

Agardámosvos alí!

                                                     Imaxe

ASEMBLEA ABERTA DE ANOVA IRMANDADE NACIONALISTA

O vindeiro martes día 25 de setembro de 2012, ás 20:30 horas (8 e media da tarde) no 4º andar do edificio dos Servizos Sociais de Chantada celebraremos asemblea coa seguinte,
ORDE DO DÍA:
1. Leitura da candidatura de Alternativa Galega de Ezquerda (AGE) pola provincia de Lugo.
2. Propostas para nomeamentos para a Comisión eleitoral provincial da coalición.
3. Campaña Eleitoral. 
• Propostas de nomes para equipos de traballo.
• Deseño da campaña. Presentazón da candidatura. Deseño de actos. Programa Eleitoral. Alternativas de campaña.

CONSTITUCIÓN DE COALICIÓN ELECTORAL. ALTERNATIVA GALEGA DE ESQUERDA (ESQUERDA UNIDA-ANOVA)

REUNIDOS:

 

D. JOSÉ CARLOS DE LA FUENTE ESTEVEZ maior de idade, con D.N.I. núm. 36.011.813T , con domicilio en Vigo na rúa San Roque nº 52 3º actuando en nome e representación de FRONTE OBREIRA GALEGA (FOGA), segundo consta debidamente acreditado ante o Rexistro de Partidos Políticos.

D. MIGUEL ANGEL RENESES GÓNZALEZ SOLARES, maior de idade, con D.N.I. 06204010-J. e domicilio en Madrid, rúa Olimpo núm. 35, actuando en nome e representación de ESQUERDA UNIDA-IZQUIERDA UNIDA (EU-IU), segundo consta debidamente acreditado ante o Rexistro de Partidos Políticos.

D.MANUEL ANXO CAMAÑO FANDIÑO, maior de idade, con D.N.I. núm. 76.807.432G , con domicilio en Cangas do Morrazo (Pontevedra), rua A Guarda nº 1O baixo, actuando en nome e representación de FRENTE POPULAR GALEGA (FPG), segundo consta debidamente acreditado ante o Rexistro de Partidos Políticos.

D. MARIO ANTONIO LÓPEZ RICO, maior de idade, con D.N.I. núm 33.797.817F, con domicilio en A Coruna, rúa Javier Fonte nº 1 B P06 B, actuando en nome e representación de ENCONTRO IRMANDIÑO (EIR), segundo consta debidamente acreditado ante o Rexistro de Partidos Políticos.

 EIR, FOGA e FPG conforrnan efectos de denominacion dentro da coalición o grupo ANOVA.

 

Recoñecéndose todos/as os/as comparecentes a capacidade legal necesaria, EXPOÑEN :

 A vontade de todas as partes de concorrer ás próximas eleccións ao Parlamento de Galicia a celebrar o día 21 de outubro 2012, segundo Decreto 174/2012, de 27 de agosto, de disolucion do Parlamento de Galicia e de convocatoria de eieccións, nunha Coalición Electoral de ámbito autonómico, e para ese efecto adóptanse, os seguintes:

 

ACORDOS DE COALICIÓN

 PRIMEIRO.- BASES POLÍTICAS DO ACORDO ELECTORAL.

 Todas as formacións políticas que conforman a presente coalición electoral, e establecen unha relación política preferente, co fin de sumar todas as forzas posibles para inverter proceso de deterioración e involución democrática que estamos a vivir, asi como a defensa do interese da maioría social, impedindo a constitución dun goberno de dereitas na Xunta de Galicia.

 Constituese a Coalición Eiectoral ALTERNATIVA GALEGA (ESQUERDA UNIDA – ANOVA), de forma aberta, con vocación de integrar e/ou colaborar con todos aqueles colectivos e movementos sociais que compartan obxectivos programáticos.

 SEGUNDO.- CONSTITUCIÓN DA COALICIÓN ELECTORAL.

 En atención ao exposto, ALTERNATIVA GALEGA (ESQUERDA UNIDA – ANOVA), decidiron presentarse conxuntamente, en todas as circunscricións de Galicia, nunha coalición electoral ás próximas Eleccións ao Parlamento de Galicia a celebrar o día 21 de outubro de 2012.

 

TERCEIRO.- DENOMINACIÓN DA COALICIÓN ELECTORAL

 A coalición electoral denominarase:

 ALTERNATIVA GALEGA (ESQUERDA UNIDA – A NOVA)

 CUARTO.- ANAGRAMAS E LOGOTIPOS.

 

 QUINTO.- REPRESENTANTE XERAL ELECTORAL.

 A representación xeral electoral da Coalición ante a administración electoral será a seguinte:

 Dna. GRACIELA ROJO ALBERTE, maior de idade, con DNI n 44.464.370-B, domicilio a efectos de notificacións na r/ Hemán Cortés nº 47- 3º de Ourense CP 32.005, teléfono de contacto 626.216.550, e correo electrónico areainterna@esquerdaunida.orq

 D. LUIS CAMILO BENITO EYRE DIÉGUEZ, maior de idade con DNI 76.612.062-M, domicilio a efectos de notificacións en Casa de Abra1 Mato. Chantada, CP 27.312, teléfono de contacto 687.229.188 e correo electrónico luiseyre@gmail.com

Ambos representantes exercerán as súas funcidns exclusivamente de forma mancomunada.

 

SEXTO.- ADMINISTRADOR XERAL ELECTORAL

Os administradores xerais da Coalición ante a administración electoral seran:

D. JOSÉ MARÍA TUBÍO PIÑEIRO, maior de idade, con D.N.I. 32.753.014-W Avda. de Lugo nº 125-4ºD, CP 15702 Santiago de Compostela, teléfono de contacto é ou 629.455.987, fax 981.58.90.99, e correo electrónico finanzas@esquerdaunida.org

D. SAMUEL RODRIGUEZ LÓPEZ maior de idade, con DNI 34.250.035V con domicilio en Celas de Peiro nº 5 2ºEsq. CP15.189 Culleredo, e teléfono 639.335.248 e correo electrónico samuelrodriguez@edu.xunta.es

Ambos administradores exercerán as súas función de forma exclusivamente mancomunada.

 

SÉTIMO.- IMPUTACIÓN DO RESULTADO ELECTORAL DA COALICIÓN.

Todos os votos obtidos pola coalición electoral a que se refire este acordo imputaranse aos componentes da Coalición na seguinte proporcion: ESQUERDA UNIDA 50% e outro 50% restante a partes iguais entre os outros partidos que cornpofien a coalición EIR, FPG, FOGA, para todos os efectos previstos na lexislación xeral electoral e demais normativa de aplicación.

 

OITAVO.- SEPARACIÓN DALGÚN PARTIDO POLÍTICO.

O abandono dalgún dos partidos políticos que integran a Coalición Electoral non implicará a disolución da mesma e rexerase polo establecido na lexislaci0n electoral e demais normativa aplicable.

 

NOVENO.- ÓRGANO DE COORDINACIÓN DA COALICIÓN.

De conformidade co previsto no artigo 44.2 da LOREG, créase, polos integrantes da coalición, unha Cornisión de Coordinación, composta por 10 membros, 5 serán designados por ESQUERDA UNIDA e 5 por E1 – FOG – FPG, como órgano de coordinación política da mesma.

 Créase unha Cormisión Executiva composta por 4 membros, 2 serán designados por ESQUERDA UNIDA e 2 por EIR – FOGA – FPG.

Créase unha Cornisión de Campaña, composta por 4 membros que 2 serán designados por ESQUERDA UNIDA e 2 EI – FOGA – FPG, que será a encargada de dirixir e coordinar a Campaña Electoral.

 As decisións deberán adoptarse, previo debate e deliberación, de forma consensuada, conformándose corno o principio reitor do funcionamento da Coalición Electoral. No caso de que non se alcanzará o consenso, os acordos adoptásense por rnaioría cualificada de 2/3.

 As normas de funcionamento e os acordos económicos da Coalición Electoral desenvolveranse nun documento anexo.

 

DÉCIMO.- PROGRAMA POLÍTICO E CÓDIGO ÉTICO.

A Coalición Electoral conta cun programa político conxunto para concorrer ás Eleccións ao Parlamento de Galicia que se celebrarán o próximo dia 21 de outubro, que recolla os principias e obxectivos fixados polos partidos polificos que a conforman.

 Así mesmo acordouse un Código Ético que rexerá a actuación dos representantes da Coalición .

 E para que así conste para todos os efectos legais oportunos, asinase o presente acordo en Santiago de Compostela, a 7 de setembro de 2012.

 

Representante EU-IU                                       Representante FPG

Miguel Ángel Reneses González Solares   Manuel Anxo Camaño Fandiño

 

Representante FOG                                         Representante EIR

José Carlos de Ia Fuente Estevez               Mario Antonio López Rico

 

Aceptan a súa designación:

Luis Camilo Benito Eyre Diéguez                          Graciela Rojo Alberte

Representante Electoral Xeral                         Representante Electoral Xeral

Asemblea día 31

A Asemblea de Anova de Chantada, reunida no día de hoxe, acordou:

1. Transmitir á Coordinadora Nacional de Anova – Irmandade Nacionalista o acordo unánime de apostar por unha fronte electoral ampla para as eleccións autonómicas do 21-O. En coincidencia coa proposta transmitida polo Portavoz Nacional de Anova na rolda de prensa da véspera, a proposta debe de ser aberta e incluínte de todos os cidadáns e movementos sociais que aposten por a unidade de acción fronte ás políticas antisociais e antigalegas do PP, e aberta e incluínte de todos os grupos políticos que asuman a defensa efectiva da maioría social e o dereito de Galiza a decidir.

2. Recomendar que na comunicación coa cidadanía se poña o maior énfase nas propostas positivas en favor da inmensa maioría social.

3. Mostrar a confianza e facultar á Coordinadora Nacional para que materialice o acordo máis amplo posíbel na seguridade de que o fará en congruencia coas propostas programáticas aprobadas na Asemblea Constituínte de Anova